Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Thisted Bibliotek workshop

De lokale designworkshops

Modelprogram for folkebiblioteker har gennemført en kortlægning af danske kommuners nyindretning og nybygning af biblioteker. Kortlægningen viste, at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Vi testede samtidig kommunernes interesse for at deltage i et forløb omkring et skræddersyet designworkshop forløb. Dette, fordi vi mente, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der var stor interesse for at deltage. 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. De tre vindere blev udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne var på et forholdsvis tidligt stadium i deres idéudvikling.

En af de tre vindere er Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek – en klassisk biblioteksbygning fra 1938. Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. Du kan læse hele rapporten her. 

Fire kulturinstitutioner og en park

BIMOBUKU – et samlet kulturtilbud i et nærmiljø til Thisteds borgere.

Thisted Bibliotek har siden 1938 ligget ved parken Christiansgave i en smuk, neoklassicistisk bygning. Nu skal der etableres en ny musikskole på samme matrikel. På den anden side af parken – mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen 'Urthuset'. De fire institutioner, der alle befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter, ønsker med BIMOBUKO gennem et styrket samarbejde med disse fire kulturinstitutioner omkring parken at skabe et styrket, mange facettereret men samlet kulturtilbud til Thisteds borgere, de mange turister og andre gode sjæle. Ønsket er, at parken Christiansgave indtænkes som en aktiv del af BIMOBUKO satsningen.

BIMUBOKU er: Pusterum, Frirum, Hjerterum, Trummerum, Verdensrum, Prøverum, Spillerum og Mellemrum.

Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek er et fuldt toplansbibliotek. Ankomsten til biblioteket foregår ad en bred, ganske bastant neoklassicistisk trappe med repos ved indgangspartiet. Herfra kommer man ind i bibliotekets største rum – et højloftet, stort lokale som udover en skranke til afhentning af reserverede bøger, rummer en stor del af bibliotekets analoge materiale samling samt musik. Fra dette midterrum er der adgang til to smallere sideafdelinger – et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Herudover er der også i forbindelse med ankomstområdet adgang til to store lokaler på 75-80 m² som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. Biblioteket har 10 bibliotekarer og 9 administrative medarbejdere ansat.

I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser.

Biblioteket og Musikhuset kommer til at deles om et haveanlæg og en terrasse, som i dag fremstår noget slidt. Under 50 meter fra biblioteket, har biblioteket indrettet BIMOBUKOs udviklingsafdeling i en gammel villa. På den anden side af vejen åbner parken sig som et attraktivt om end noget slidt uderum med legepladser, amfiteater og snoede gangstier i det kuperede terræn ned mod medborgerhuset.

Brugere i fremtiden

Med etableringen af en ny musikskole ved siden af biblioteket og et styrket samarbejde mellem bibliotek, musikskole og Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen 'Urthuset', satser de fire parkinstitutioner på i samspil at kunne skabe flere og mere attraktive aktiviteter for flere besøgende. Biblioteket forventer også at kunne trække flere besøgende til de tilbud og aktiviteter, som vil udspille sig i biblioteket og bibliotekets/BIMOBUKO initierede projekter, der vil udspille sig i en af de andre tre kulturhuse omkring parken eller i det attraktive udeterræn.

 • Styrket samspil med og flere besøgende fra de lokale dagtilbud og skoler
 • Flere børn og unge, som kommer alene eller i små grupper efter skoletid, og eksempelvis deltager i tilbagevendende ”klub-aktiviteter”, lektiecaféer o.lign.
 • Flere netværk og borgergrupper, som mødes omkring lokale initiativer med biblioteket som ramme og facilitator
 • Flere voksne brugere, der eksempelvis deltager i tilbagevendende kulturmiddage – med eller uden børn
 • Flere turister, der i sommersæsonen besøger biblioteket eller andre aktiviteter i BIMOBUKO.

Fremtidens brugere af Thisted Bibliotek

Det performative rum

'Det performative rum' er baseret på kreativt skabende aktiviteter, der udfoldes af brugerne. Det sigter mod aktiv skabelse, men det performative rum kan også være kreativt og æstetisk læringsrum. Her er der tale om workshops af forskellig art: skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, innovationsworkshops, filmværksteder mv. Det performative rum stiller typisk krav om værktøj og materialer. Store bordflader er alt andet lige et godt inventar. Der skal gerne være mulighed for at rode og svine, og for sikker deponering af deltagernes work in progress. Alt andet lige krav, der ikke løses bedst i et åbent strøg med megen aktivitet. Men omvendt kan der være god ræson i at løfte den gode aktivitet ud til bibliotekets bredere publikum for at trække nye kunder til.

I nedenstående figur præsenteres en opsamling af ideer udviklet af den bordgruppe som i workshoppens 2. øvelse havde fokus på det performative rum. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Møderummet

'Møderummet' er baseret på deltagelse. Det spænder fra at deltage i arrangementer om (lokal)politiske spørgsmål eller aktuelle problemer over læse- og studiekredse til facilitering af communities og netværk. 'Møderummet' danner ramme for det passive fællesskab á la cafélæsende gæster, over ad hoc prægede møder til tilbagevendende, programsatte møder for eksterne brugere, eksempelvis det lokale ældreråd. Stadig flere biblioteker har egen café og dyrker arkitekten Jan Gehls pointe om attraktionen af de 'passive fællesskaber' – at man ynder at placere sig tæt på et hovedstrøg og aktivitet, også selvom man i udgangspunkt har taget arbejde med, der kræver ro og fordybelse. Men rigtig mange biblioteker vælger også at trække arbejdsstationer ud i kantzonerne, og hér skal man måske se kritisk på, hvilke møderum, der benyttes mest.

I nedenstående figur præsenteres en opsamling af ideer udviklet af den bordgruppe som i workshoppens 2. øvelse havde fokus på møderummet. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Inspirationsrummet

'Inspirationsrummet' er baseret på oplevelser. Det vil typisk indeholde adgang til materialer med litteratur, kunst, film, musik, underholdning og spil, til arrangementer med kunstnere og lignende. I en tid hvor stadig flere titler bliver tilgængelige på forskellige virtuelle platforme, er bibliotekets rolle i mindre grad at sørge for, at de besøgende finder det, de har brug for, men i højere grad også, at de finder det, de ikke vidste de havde brug for. En stor udfordring for bibliotekerne i den forbindelse er effektivt og uden at være påtrængende at guide de mange forskellige brugere til oplevelser og aktiviteter, der matcher deres behov. 

I nedenstående figur præsenteres en opsamling af ideer udviklet af den bordgruppe som i workshoppens 2. øvelse havde fokus på inspirationsrummet. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Læringsrummet

'Læringsrummet'” som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholder f.eks. uformelle læringskurser, e-læringsfaciliteter, foredrag, adgang til videnressourcer og spørgetjenester. På mange biblioteker er læringsaktiviteterne baseret på it, måske er det ligefrem kurser i brug af it. Det stiller særlige krav til læringsrummet'. Det er en aktivitet, som typisk kræver fastholdelse af opmærksomhed på en fælles opgave. Det stiller også krav om udstyr, pc’ere og arbejdsborde.. Det kan derfor oplagt foregå i tilbagetrukne, semilukkede rumligheder. Men biblioteket skal også indfri en intention som læringsrum for børn, og her er det måske ikke et læringsrum á la kontormiljø, der er behov for, men et læringsrum, som kan understøtte en mere aktivitetsbaseret, legende tilgang til læring. 

I nedenstående figur præsenteres en opsamling af ideer udviklet af den bordgruppe som i workshoppens 2. øvelse havde fokus på læringsrummet. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Udnyt døgnrytmen

Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne.

I nedenstående figur præsenteres en opsamling af ideer til brugere og aktiviteter udviklet på workshoppen i forbindelse med 3. øvelse. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Bibliotekets rum - Aktiviteter og sammenhænge

Thisted Bibliotek er placeret ved parken Christiansgave. På den anden side af parken – mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset. I nærmeste fremtid igangsættes byggeriet af et nyt musikhus på samme matrikel, som bliver bibliotekets nærmeste nabo. De fire institutioner befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretninger, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have. Tre ønsker vedr. udnyttelsen af rum & rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige:

 • Dels ønsket om at styrke den store sals funktion som bibliotekets primære inspirationsrum, blandt andet ved en reduktion af materialesamlingen her, flere komfortable stole til lidt længere ophold samt etablering af lille kulturscene, der både kan danne ramme om små intime arrangementer og fylde hele salen med tilskuere til større kulturarrangementer.
 • Dels ønsket om at skabe et afgrænset læringsrum, som besøgende skoleklasser og dagtilbud kan benytte til ophold og læringsaktiviteter. Om eftermiddagen og aftenen kan det samme rum bruges til læringsaktiviteter målrettet voksne eller som møderum for lokale borgergrupper.
 • Endelig ønsket om at aktivere de attraktive udearealer, både på bibliotekets egen matrikel og i den nærliggende park.

Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Inde - Udfordringer og muligheder

Biblioteket er i dag præget af en ganske massiv materialepræsentation og høje, tætplacerede reoler i sit mest attraktive rum, den højloftede sal, som knytter sig til ankomsten. Fra salen er der adgang til to smallere sideafdelinger – et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Fra salen er der også adgang til to store lokaler på 75-80 m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. En udfordring overalt på biblioteket, men måske i særlig grad i kælderafdelingen er at skabe overblik over de mange forskellige rum og faciliteter gennem tydelige oversigtsplaner ifm. ankomsten samt en tydelig skiltning, som tydeligt markerer de forskelliges rums funktion.

Nye muligheder:

 • Styrk salens funktion som inspirationsrum og mødested: Med etableringen af den nye musikskole er der behov for, at den store sal i stueetagen kan løfte funktionen som fælles mødested, evt. med et aktivt cafemiljø. Der er et ønske om, at salen i større grad inviterer sit publikum til at blive længere. Derfor et behov for at tænke i attraktive opholdsmøbler og i placeringen af disse. Nogle kan måske med fordel placeres tæt på ankomstområdet, andre ved en ny-etableret caféfunktion, mens andre igen kan trækkes tilbage til vinduespartiet bagerst i salen. Der er ligeledes et ønske om at etablere en 'kulturscene' i salen, som kan udgøre rammen for både intime kulturarrangementer og større arrangementer, der kan fylde hele salen.
 • Reducér materialesamlingen: Det stiller krav om fleksibelt møblement, så salen hurtigt kan tilpasses til den givne aktivitet. Men nyorienteringen af den klassiske læsesal taler for, at der reduceres markant i salens materialesamling for at skabe plads til de nye funktioner, og at benytte lavere reoler for at øge overskueligheden i det nyindrettede rum.
 • Skab plads til værksteder og læringsrum nær salen: I dag lægger personalet beslag på to meget attraktive 75-80 m² store lokaler, som kan tilgås fra den store sal i stueetagen. Ved at flytte personalet ud af lokalerne kan eksempelvis etableres et 'læringsrum' og et 'fleksibelt værksted'. To ønsker, som blev vægtet meget højt af deltagerne på designworkshoppen. Det kunne også overvejes, at de it-støttede arbejdsstationer for besøgende, der pt. er etableret i det store biblioteksrum i kælderen, kunne rykkes op i et af de nuværende personalerum. Hermed kunne stueetagen både tilbyde et læringsrum og en pc-understøttet studiezone.
 • Øg personalets tilgængelighed og samspillet i BIMOBUKO: Flyttes nogle af personalet arbejdsstationer ud i salen, styrkes brugernes oplevelse af tilgængelighed. Flyttes flertallet af arbejdsstationerne over i villaen til BIMOBUKOs udviklingsafdeling. Herved styrkes mulighederne for at koordinere det daglige samarbejde og at tænke fremad. Ønskes i stedet at fastholde personalets arbejdsstationer i biblioteket, kan de rykkes ned i kælderen, hvor de før har været placeret.

Ude - Udfordringer og muligheder

Thisted Bibliotek ligger placeret ud til Christiansgave, der er et stort grønt parkområde,der er et meget attraktivt udeareal; en skrånende park med legeplads, udendørsscene og stisystem.

I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derudover har biblioteket et grønt nærområde der også kun sparsomt er i spil. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek og uderum, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket?

Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som 'rød løber' til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum – ikke mindst i sommersæsonen.

Herunder:

 • Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen
 • Læsepavilloner i parken / stationer med inspiration
 • Scene i parken, forfatterskoleplatform/musikskole, bibliotek ude
 • En aktiv rute der forbinder biblioteket med, naboer , by og omegn, QR kodet

Kick off

Hvad skal vores første rammesættende arrangement være?

Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du kommentarer til denne case, så er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

01. aug 2017 kl. 09:43

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)