Modelprogram for folkebiblioteker

Kultur styrrelsen

Realdania

foo

Procesredskaber til udvikling af designprincipper

Her præsenteres procesredskaber (4 øvelser) som Modelprogrammet har udviklet og testet i forbindelse med afviklingen af de lokale designworkshops i hhv. Thisted, Sønderborg og Billund, og der tilbydes en række råd og fif til de brugere, som måtte ønske at bruge redskaberne til at gennemføre deres egen designworkshop.

Sammenhængende med procesredskaberne er uploaded et slideshow, som kan bidrage til en effektiv rammesætning og inspiration i forbindelse med en designworkshop, hvis formål er at indkredse, hvordan der kan skabes liv, aktivitet og diversitet i bibliotekets rum.

Endelig introduceres fire overordnede fokusområder, som designworkshoppen vil fokusere på: Biblioteket som læringsrum; Biblioteket som møderum; Biblioteket som inspirationsrum; og Biblioteket som performativt rum.

Med en smule forberedelse vil de fleste aktører med kendskab til biblioteksområdet kunne bruge materialet til en effektiv rammesætning og inspiration i forbindelse med en designworkshop, hvis formål er at indkredse, hvordan der kan skabes liv, aktivitet og diversitet i bibliotekets rum.

 

Se også det nye design tool kit fra IDEO, der er udviklet sammen med Aarhus Kommunes Biblioteker og Chicago Public Library.

Hvor lang tid skal man sætte af? Hvor lang tid man vil afsætte til formålet, handler naturligvis om behov og ressourcer. Men skal man have tid til at nå igennem alle 4 øvelser og have tid til et par pauser undervejs, bør der afsættes minimum fire timer.

Hvem skal deltage? Hvem og hvor mange der skal deltage i en lokal designworkshop, er naturligvis helt op til de lokale arrangører. Men skal man koble det strategiske ledelsesniveau med det operationelle niveau og samtidig sikre brugerinddragelse, er det en god idé at følgende aktører indgår: Ledelsen fra kulturforvaltningen samt nøglemedarbejdere, biblioteksledelsen og nøglemedarbejdere, relevante repræsentanter fra lokale uddannelses -og kulturinstitutioner, lokale kunstnere og andre ildsjæle samt aktive unge. 

Faste bordgrupper: Det anbefales at opdele deltagerne i fire bordgrupper, som bliver sammen hele vejen, for at sikre, at de fire fokusområder udfoldes optimalt. Er der rigtig mange deltagere, kan der med fordel arbejdes med flere bordgrupper med samme fokusområde, med blik for en god dækning af alle fire.

Den gode proces: For at sikre dynamik og fremdrift er det vigtigt, at deltagerne løbende arbejder med at få deres ideer, ønsker og behov på papir. Dette skaber fremdrift og medvirker til at strukturere diskussionerne, fastholde pointer og committe alle i bordgrupperne. Og det er samtidig langt lettere efterfølgende at opsamle de forskellige gruppers arbejde præcist og loyalt. Det er derfor en god idé, at hver øvelse startes med, at hver deltager skriver post-its med ideer, ønsker og behov efter at gruppen har brugt lidt tid på at teste om man er enige om opgaveforståelsen. Herfra tages så en fælles diskussion, hvor sedlerne gennemgås, prioriteres, struktureres, og hvor man gerne må arbejde frem mod en eller anden form for prioriteret konsensus. Er der ressourcer til det, er det oplagt, at projektleder mfl. faciliterer og temposætter. For at skabe videndeling og gensidig inspiration er det en god idé, at hver af de 4 øvelser afsluttes med en kort diskussion i plenum, hvor facilitator eksempelvis spørger hver gruppe, hvilke to eller tre ideer, som man har diskuteret og arbejdet med, der for alvor kan bidrage til at skabe mere liv og aktivitet i biblioteket.

Redskaber til workshops

INSPIRATIONSOPLÆG: Giv alle deltagere en fælles referenceramme

Modelprogrammet har herudover uploaded et kort slideshow, der med afsæt i materialet fra modelprogrammet og på kort form giver status på biblioteket anno 2013 og de forandringer, som biblioteket befinder sig i og som introducerer fire overordnede fokusområder: Biblioteket som  læringsrum; Biblioteket som møderum; Biblioteket som inspirationsrum; og Biblioteket som performativt rum.  Med en smule forberedelse vil de fleste aktører med kendskab til biblioteksområdet kunne bruge materialet til en effektiv rammesætning og inspiration i forbindelse med en designworkshop, hvis formål er at indkredse, hvordan der kan skabes liv, aktivitet og diversitet i bibliotekets rum.

Download inspirationsoplægget (slideshow) her. 

1. ØVELSE: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning

I denne, første øvelse arbejder hver bordgruppe med den samme opgave. Her skal deltagerne arbejde med hvilke aktiviteter og funktioner, de kan forestille sig, at deres bibliotek eller multikulturhus skal kunne tilbyde indenfor hvert af de fire fokusområder: Først som bruttolister under hvert af de fire fokusområder og herefter gennemføres og skrives de prioritering af de tre vigtigste eller mest nytænkende aktiviteter og funktioner under hvert af de fire områder.

2. ØVELSE: Bibliotekets rum - zoom ind på ét af de fire fokusområder

I den næste øvelse skal de fire bordgrupperne arbejde med hver deres fokusområde.  Hver gruppe starter med kort at diskutere, hvad der skal være de 3 vigtigste aktiviteter, der finder sted inden for deres fokusområde. Det kan være en god idé at bruge lidt tid på at diskutere om man vil  fortsætte med de tre aktiviteter, som man selv nåede frem til i første øvelse, eller om der var nogle aktiviteter fra de andre grupper, som det måske kunne være værd at arbejde videre med at udfolde.  Herfra skal grupperne besvare fire spørgsmål. Det første handler om hvad der i forbindelse med hver af de valgte aktiviteter, der kendetegner brugerne, deres adfærd og behov. Næste øvelse fokuserer på, hvilke krav de brugere, som vil deltage i dem i de prioriterede aktiviteter vil stille til rum og faciliteter. De efterfølgende øvelse har fokus på indretning og inventar. Og sidste øvelse har fokus på nærheder og gode naboskaber, der kan understøtte og styrke rammer, indretning og kompetencer, der skal løfte de tre prioriterede aktiviteter.

3. ØVELSE: Et døgn på fremtidens bibliotek

Alle biblioteker og multikulturhuse har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Derfor har en af øvelserne ifm. designworkshoppen fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Det er en god idé at arbejde med at udfylde et tidsrum ad gangen. Start gerne med kl. 8.00 – 10.00. Hvilke brugere kan og vil vi tiltrække i denne periode? Hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem? Og hvilke krav stiller det til medarbejdere og rum? Det kan også være en god idé at opdele aktiviteter i nogle overordnede kategorier, eksempelvis ad hoc baserede/spontane/selvforvaltede aktiviteter overfor programsatte/faciliterede aktiviteter. Og aktiviteter, der kan foregår mange forskellige steder i biblioteket og gerne i forbindelse med større, åbne rumligheder overfor aktiviteter, der stiller krav om afgrænsede rum og særlige faciliteter. 

Download øvelse 1-3 her.

4. ØVELSE: Dogmer for det gode partnerskab i fremtidens bibliotek

En kort afsluttende øvelse, som tænker fremad og invitere til fortsat samarbejde og samtænkning. Deltagerne i de fire grupper skal svare på samme spørgsmål, men deres arbejde med forskellige fokusområder vil ofte påvirke deres svar.

Dels skal de på kort form skrive fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det strategiske niveau. Det kan eksempelvis være en fast kadence af planlagte tematiske satsninger, hvor biblioteket og eksterne partnere udvikler strategier sammen.

Dels skal de skrive fem dogmeregler for et styrket samarbejde på det operationelle niveau. Det kan eksempelvis være det tværfaglige udviklingsteam fra de samarbejdende institutioner, som sammen udvikler, koordinerer og implementerer aktiviteterne ifm. en fælles tematisk satsning.

Download øvelse 4 her.

Udtalelse fra Thisted

”Procesredskaberne, der strukturerede workshoppen, var ekstremt inspirerende at arbejde med. De var lette at forstå for såvel interne som eksterne workshopdeltagere. Vi oplevede, at redskaberne meget effektivt fik konkretiseret og levendegjort 4-rumsmodellen i vores egen virkelighed. Der var således både inspiration og læring at hente i arbejdet. Efter workshoppen har det generelt været lettere at tale ud fra modellen, da vi simpelthen forstår den bedre og nu forbinder den med noget virkeligt.

I den første øvelse fik vi trænet adskillelsen af de 4 rum, og vi fik produktive diskussioner af, hvorfor en aktivitet skulle ligge i et givent rum, hvilket hurtigt skærpede forståelsen af de enkelte rums funktion i helheden.

I den næste øvelse skulle vi så i dybden med de enkelte rum ved at arbejde videre med konkretiseringen de ideer, der blev fostret i øvelse et. At være tvunget til at forholde sig til brugergrupper, krav til lokale og indretning og nødvendige samarbejdspartnere var produktivt – og meget, meget inspirerende. Mange nye alliancer og ideer til projekter blev vendt under arbejdet.

Den tredje øvelse var den sværeste, her skulle vi arbejde med et døgn på fremtidens bibliotek – og på den måde knytte de mange boblende tanker ind i en almindelig hverdag.

Alt i alt var der tale om timer, der var ekstremt godt givet ud – og redskaberne vil kunne bruges på mange niveauer og sammenhænge i institutionsudviklingen på biblioteks- og kulturområdet.” 

Karen Louise Erichsen, Afdelingsleder Kultur, Thisted Kommune 

Rapporterne fra tre lokale designworkshops

Hér kan du læse, hvordan en bredt sammensat gruppe deltagere på modelprogrammets designworkshops i hhv. Sønderborg, Thisted og Billund og se en række lokale designideer med mere.

  • Sønderborg kommune – som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. Læs mere her.
  • Thisted Kommune – som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek – en klassisk biblioteksbygning fra 1938. Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. Læs mere her.
  • Billund kommune – som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. Læs mere her.


Bidrag selv på Facebookgruppen

Har du selv eksempler på eller ideer til, hvordan man kan organisere og facilitere en workshop eller lignende, som kan bidrage til at indkredse nye behov og udvikle bud på, hvordan de løses, eller har du kommentarer til artiklen, er du meget velkommen til at bidrage på Facebookgruppen.

15. jun 2016 kl. 11:06

Bidrag med en case

Kan dit bibliotek noget særligt?
Bidrag med en case til Modelprogrammet

Procesredskaber

Her kan du downloade redskaberne til de øvelser der beskrives i artiklen.

Øvelse 1-3

Øvelse 4 - Dogmer

 

Workshops

Læs mere om de tre biblioteks workshops

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk.

Læs mere om cookies på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)